Referat af ordinær generalforsamling 2019

Afholdt 7. maj 2019

Formand Jørgen Jørgensen bød velkommen og foreslog Christian Hjulsager som dirigent.

Christian Hjulsager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

De fremmødte blev talt op (26 personer) og forespurgt om hvem der ønskede at blive til mad bagefter.

Jørgen aflagde en god og fyldestgørende beretning der også omfattede beretning fra DSI. Efter et par uddybende spørgsmål omkring afskaffelsen af trænertilskud og den nye 50% medlemmer fra Tårnby Kommune, blev beretningen med klapsalver taget til efterretning.

Klik her for at læse formandens og udvalgsformændenes beretninger

De 3 beretninger blev med klapsalver taget til efterretning.

Indkomne forslag:

Ingen.

Regnskabet/budget:

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og kunne – endnu engang – konstaterer, at klubbens økonomi havde det rigtigt godt. Kim gennemgik det udsendte regnskab.

Kim fortalte om det nye tilskudssystem som også Jørgen havde været inde på. Det betyder bl.a. at trænertilskuddet bortfalder og erstattes af et medlemstilskud på ca. 550 pr. medlem under 25 år.

Samlet set betyder det at klubben mister omkring 125.000,- om året fra år 2020 og fremover.

Fortalte om klubbens problemer med at skaffe trænere til såvel seniorer og ungdom. Igennem rigtigt mange år har klubben haft én overordnet træner som har været meget billig, idet en del af aflønningen har været tildeling af baner om formiddagene. Dette er nu stoppet og udvalgene må skaffe trænere på almindelige markedsvilkår, hvilket kan ses af både regnskab og budget.

Herefter blev regnskabet uden spørgsmål godkendt.

Herefter blev budgettet for 2019 omdelt og kommenteret af Kim.

Valg:

Efter diverse valg fik bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand:  Jørgen Jørgensen (fortsætter).                                                                                                                                        Næstformand: Ralf Auerbach (valgt for 2 år).

Spilleudvalgsformand:        Peter Andreasen (valgt for 2 år).  
Ungdomsudvalgsformand: Nikolaj Jørgensen (fortsætter).

2 bestyrelsesmedlemmer:
Rasmus Jensen (valgt for 1 år).
Per Flink Iversen (valgt for 1 år).

1 bestyrelsespost: Ikke besat.  
1 suppleanter: Ikke besat.

DSI-repræsentant: Ralf Auerbach (valgt for 2 år).

Revisor og revisorsuppleant: Kristian Hjulsager og Per Leerskov (begge valgt for 1 år).

Eventuelt:

Kl. 19.46 kunne Christian Hjulsager afslutte årets generalforsamling og Jørgen Jørgensen bød på smørrebrød samt øl/vand i Cafeen.

Referent: Kim Hartmann.